Regulamin

Akceptacja niniejszego Regulaminu przed wysłaniem zamówienia jest warunkiem zawarcia ważnej umowy kupna- sprzedaży.

 

I. Informacje ogólne.

II. Zasady sprzedaży i zamówień nietypowych.

III. Wysyłka i zapłata.

IV. Zwrot towaru, wymiana i reklamacje.

V. Pozostałe ustalenia.

 

 

I. Informacje ogólne.

1. Właścicielem sklepu internetowego www.alga-bis.com.pl, zwana dalej Sprzedającym, jest firma Alga-bis Ewa Andrzejewska Krzysztof Krysiak s.c. z siedzibą przy ul. Siedleckiej 3, 93-138 Łódź.

Ewa Andrzejewska nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 43 097, rejestracji dokonał Prezydent Miasta Łodzi, delegatura Łódź-Widzew al. Piłsudskiego 100

Krzysztof Krysiak nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

47 998, rejestracji dokonał Prezydent Miasta Łodzi, delegatura Łódź-Górna al. Politechniki 32

NIP 725 10 19 555

Regon 471173780

która jest producentem i dystrybutorem odzieży marki ALGA-BIS oraz dystrybutorem obuwia firm Danbut oraz Julex .

2. Adres do korespondencji: ALGA-BIS ul. Siedlecka 3, 93-138 Łódź.

adres e-mail: biuro@alga-bis.com.pl ,

tel. 42 684 50 09, fax 42 684 50 09 w.21

3. Biuro firmy czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.8-16.

4. Nasza oferta certyfikowanej odzieży ochronnej i zawodowej skierowana jest do firm i klientów indywidualnych zatrudnionych w zawodach, dla których jest przeznaczona. Osoba nie używająca produkowanej i dystrybuowanej przez naszą firmę odzieży jako ubrania roboczego, musi się liczyć z jej nieprzydatnością do wykorzystania w innych okolicznościach.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany poniższego regulaminu w dowolnym czasie.

6. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie „o firmie”. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

7. Sprzedawca nie prowadzi rejestru klientów, w związku z czym nie przewiduje konieczności logowania się na stronie w celu złożenia zamówienia.

8. Regulamin dostarczany jest nieodpłatnie Klientowi droga elektroniczna w wiadomości e-mail , potwierdzającej dokonanie transakcji. Klienci mogą nieodpłatnie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu - www.alga-bis.com.pl oraz sporządzić jego wydruk.

 

 

II. Zasady sprzedaży i zamówień nietypowych.

Treść regulaminu jest wiążąca dla obu stron w jego brzmieniu na dzień zawarcia umowy kupna sprzedaży.

1. Klient może: kupić wybrane produkty (tj. zawrzeć umowę sprzedaży produktów na odległość, której warunki określa niniejszy regulamin) za pośrednictwem Sklepu Internetowego , droga telefoniczna oraz fax-em.

2. Umowa sprzedaży produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedającego, o której mowa w treści w pkt. 2 cz. I Regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia droga telefoniczna i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Sprzedającego złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.

3. Ceny towarów w PLN podane przy wyrobie na stronie www.alga-bis.com.pl zawierają podatek VAT i są wiążące od chwili złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia transakcji do momentu dostawy towaru. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów. W przypadku zamówienia składanego telefonicznie zostanie to potwierdzone w trakcie rozmowy telefonicznej.

4. Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej są stale dostępne.

5. Jeśli Kupujący składa zamówienie na formularzu poprzez stronę internetową to:

a. w przypadku rozmiarów typowych wystarczy zaznaczyć model, rozmiar, kolor i ilość sztuk.

b. kupujący może także złożyć zmówienie w rozmiarze nietypowym, podając w miejscu przewidzianym na korespondencję w formularzu zamówienia lub w treści zamówienia przesyłanego faksem lub droga mailową, rzeczywiste wymiary sylwetki. Do rozmiarów poza tabelą umieszczoną na stronie „kolekcja – wymiary sylwetek” dolicza się 30% do ceny podstawowej umieszczonej przy produkcie.

c. pomiarów ciała należy wykonywać bez odzieży wierzchniej. Ich dokładność jest warunkiem prawidłowego dopasowania odzieży. Posiada ona przewidziane w Polskiej Normie luzy konstrukcyjne, uwzględniające gwarantowaną przez producenta kurczliwość tkaniny.

6. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania, złożenia zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem, chyba że zostało potwierdzone.

7. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni. Zamówienie może być zrealizowane przed upływem tego terminu. Możliwe jest także ustalenie innej daty doręczenia towaru, jeśli kupujący ze sprzedającym ustalą to pisemnie.

 

 

III. Doręczenie przesyłki i zapłata

1. Forma zapłaty : za pobraniem

2. Do cen podanych przy wyrobie sprzedający dolicza koszt przesyłki kurierskiej za pobraniem - obecnie 18,45 zł brutto

3. Kupujący ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze, czy przesyłka nie została uszkodzona jeśli tak – podjąć działania w celu ustalenia ewentualnej winy przewoźnika (art. 545 § 2 KC) i zawiadomić o tym Sprzedającego.

4. Po rozliczeniu transakcji za zaliczeniem pocztowym Sprzedający doręcza fakturę VAT listem poleconym niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od firmy kurierskiej.

 

 

IV. Zwroty towaru, wymiana towaru wadliwego na wolny od wad, reklamacje.

1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie są fabrycznie nowe i objęte jednoroczną gwarancją Sprzedającego pod warunkiem przestrzegania przepisu konserwacji załączonej do produktu oraz używania rzeczy zgodnie z przeznaczeniem.

2. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważna za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku produktów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. Zwrot dokonywany jest odpowiednio przekazem pocztowym lub przelewem wg życzenia Klienta. Dla zachowania w/w. terminu wystarczy zawiadomienie Sprzedającego, dokonane drogą mailową lub inną, o planowanym zwrocie.

4. Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży, rękojmi za wady lub gwarancji producenta, jak również nieprawidłowego wykonania usług dodatkowych, można składać pisemnie bezpośrednio w sklepie fizycznym, lub drogą mailową (z załączeniem zdjęć usterki) na adres biuro@alga-bis.com.pl lub przesłać na adres sklepu: Alga – Bis, 93-138 Łódź ul. Siedlecka 3.

5. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji udziela sekretariat firmy pod numerem telefonu wskazanym w pkt. I niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku ewentualnej reklamacji lub konieczności wymiany wadliwego produktu na wolny od wad, należy odesłać towar Sprzedającemu na adres firmy z opisem powodu reklamacji lub wady w terminie 1 miesiąca od wykrycia wady, nie później niż 1 rok od daty dostawy towaru.

7. Rozpatrzenie reklamacji oraz wymiana towaru lub naprawa wady nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki na koszt Sprzedającego.

8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia towaru powstałe z winy Kupującego, zwłaszcza powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i nie uwzględni reklamacji dotyczącej rozmiaru odzieży, jeśli jej przyczyną jest podanie przez Kupującego nieprawidłowych wymiarów ciała.

10. Ewentualne poprawki, których przyczyną jest nieprawidłowy wymiar ciała podany przez kupującego w zamówieniu, mogą być wykonane w uzgodnieniu i na koszt Kupującego, po dokonaniu oceny ich zakresu i pracochłonności. W takim przypadku koszt przesyłki ponosi Kupujący.

11. Złożenie reklamacji nie uchybia prawu odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży zawartej na odległość, ani odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dn. 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 roku nr 141 poz.1176 ze zm).

Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, nie zawiadomi o tym sprzedającego, do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Zawiadomienie Sprzedającego o niezgodności towaru z umową przerywa bieg przedawnienia.

Roszczenia Klienta przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez niego niezgodności towaru z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. W takim samym terminie wygasa uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy.

 

 

V. Pozostałe ustalenia

1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu za sklepu internetowego zaistniałe z niezależnych od niego przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) oraz niezawinionych przez wykonawcę strony.

Podmiot prowadzący sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

W trakcie korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący sklep o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres wskazany w pkt. I.2. regulaminu.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.

Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym podmiot prowadzący sklep niezwłocznie powiadamia Klienta.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu reklamacji.

W reklamacji Klienta powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,

c. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Regulamin Sklepu Internetowego Alga-bis nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów.

4. Dane osobowe.

a. Informujemy, że w przypadku złożenia zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania danych osobowych oraz innych informacji na formularzu zamówienia, bez których realizacja i doręczenie przesyłki nie byłyby możliwe. Dane te nie są udostępniane osobom niepowołanym i są kasowane po skutecznej realizacji zamówienia. Sprzedający nie wykorzystuje i nie przetwarza danych osobowych klienta w celach marketingowych.

b. Sprzedający stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Przekazane dane chronione w szerokim zakresie i z należytą starannością.

c. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Informacje o polityce prywatności naszej firmy zamieszczone są na pierwszej stronie witryny.

d. Informacje o adresach IP zwiedzających wykorzystywane są jedynie do celów statystycznych.

 

UWAGA : powyższy regulamin dotyczy zakupów dokonanych do 25 grudnia 2014r.
Zakupy dokonywane po tym terminie podlegają przepisom Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.)